CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

El Consell Escolar Municipal és un organisme de participació i consulta en la gestió educativa i en qualsevol aspecte relacionat amb l’ensenyament de nivell no universitari dins l’àmbit municipal de Caldes de Montbui, canalitzat aquest cap a l’Administració Educativa que correspongui.


Competències i funcions del Consell Escolar Municipal
 
El caràcter d’organisme participatiu de la comunitat educativa local en la programació de l’ensenyament no universitari es realitzarà mitjançant les funcions pròpies del Consell Escolar Municipal: assessorament, consulta, proposta i informació en les qüestions següents:
  • Proposta dels llocs escolars que s’han de crear, substituir, suprimir, dins el municipi, per aconseguir l’accés de tots els ciutadans a nivells educatius i culturals que els permeti la seva realització personal i social.
  • Planificació i admissió dels alumnes de la localitat amb la finalitat d’afavorir l’ocupació real de les places escolars sostingudes amb fons públics.
  • Desenvolupament d’accions compensatòries per corregir les desigualtats provinents del context econòmic, social i cultural de l’alumne afavorint l’èxit escolar.
  • Establiment de criteris d’emplaçament, construcció, renovació, inversions i manteniment dels centres públics d’ensenyament.
  • Criteris sobre dotació de pressupostos i d’ampliació de plantilles dels centres del Municipi.
  • Foment de les activitats que tendeixin a millorar la qualitat educativa en la renovació pedagògica i amb els principis d’escola activa per anar tendint a una escola democràtica, crítica, lliure i no discriminatòria.
  • Propostes de convenis i acords de competències delegades que millorin la qualitat dels serveis educatius dins l’àmbit del municipi.
  • Les actuacions i les normes municipals que afecten serveis educatius complementaris i escolars amb incidència en el funcionament dels centres docents.
  • Les competències educatives que afecten a l’ensenyament no universitari i que la legislació atorga als municipis.

 

Els consells escolars tenen dret a ser informats per l’Administració Educativa sobre qualsevol tema en relació amb l’acció educativa dins del municipi.

El Consell Escolar podrà demanar informació a l’Administració educativa i a l’Administració municipal sobre qualsevol matèria que afecti llur camp d’actuació.
El Consell Escolar exercirà una funció assessora davant l’Administració corresponent, podent elevar informes i propostes sobre qüestions relacionades amb les seves competències, i especialment, sobre aspectes qualitatius del sistema educatiu.
 
 
INFORMACIÓ COMISSIONS DE TREBALL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL 
COMISSIÓ
OBJECTIU
Formació de pares:
Elaborar un programa de formació de pares des d’escola bressol fins a secundària. En formen part un representant de cada AMPA.
Representant AMPA Montbui: Araceli Martí
Activitats i programes:
Analitzar l’oferta d’activitats i programes educatius que des de l’ajuntament i des de diferents entitats arriba als centres amb l’objectiu de prioritzar i coordinar aquelles que es considerin més adients i que es puguin encabir en la programació anual dels centres. En formen  part un representant de cada centre i representants del sector pares.
Xarxa 0-6:
Crear una xarxa de treball entre els professionals d’educació infantil que consolidi un treball d’etapa i que hi hagi una coordinació entre els dos cicles i el treball que es fa a les escoles bressol i als parvularis.
En formen  1 representant de cada escola bressol i un representant de cada escola i representants del sector pares.
Representant pares Escola Montbui: Dolors Morcillo
Comissió de mapa escolar
Fer un anàlisi de la realitat escolar de Caldes i actualitzar, si s’escau, les previsions del mapa escolar que es va realitzar per al període 2005-2015.
En formen part representants dels directors dels centres i representants del sector pares.
Representant pares Escola Montbui: Dolors Morcillo
Les comissions de treball són obertes tant als membres del consell com a altres persones que, tot i no ser-ne membres, tinguin interès en el tema.
Publicat a Consell Escolar Municipal Etiquetat amb:

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

*