Reglament del GiSD

Reglament del servei de Globalització i Socialització de Despeses de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola Montbui

 1. Mentre els poders públics no es facin càrrec de totes les despeses derivades de l’escolarització en els centres públics, l’Associació de Pares d’Alumnes de l’Escola MONTBUI (AMPA) organitzarà, per tots els seus associats, l’adquisició col.lectiva i la distribució dels mitjans necessaris per l’educació, que estan a càrrec de les famílies, i que posteriorment es detallen.
 2. L’AMPA organitza el servei anomenat Globalització i Socialització de Despeses (GiSD) amb els següents objectius:
  1. Fomentar els valors, com la cooperació, el compartir, etc… i no afavorir diferències entre l’alumnat.
  2. Afavorir l’estalvi de recursos, en les vessants econòmica, ecològica, etc.
  3. Facilitar el funcionament de les activitats escolars.
  4. Rendibilitzar les despeses econòmiques que fan les famílies per a l’educació dels seus fills.
 3. L’estalvi en les despeses escolars té com a base la reutilització dels llibres de text, la utilització compartida de diversos materials i la compra col.lectiva dels productes.
 4. S’inclou la gestió integral de les sortides planificades, així com dels materials a utilitzar. Es fixarà una quota anual única per a cada alumne, independentment dels cursos englobats.
 5. La quota es fixarà tenint en compte els diferents components i serà el resultat de dividir els costos anuals previstos entre el nombre total d’alumnes del centre. Els diferents components de la quota són:
  1. Materials curriculars: Una part de la quota estarà destinada al lloguer dels llibres de text.
  2. Materials escolars: Una altra part de la quota anirà destinada a cobrir les despeses del material escolar. Aquesta part de la quota es calcularà tenint en compte les despeses, per aquests conceptes, del curs anterior més els increments dels productes.
  3. Sortides escolars: La part de la quota destinada a sortides ha de garantir un mínim de sortides anuals. Es calcularà tenint en compte les despeses reals. Aquest apartat no inclou les convivències.
 6. La Junta de l’AMPA serà la responsable de la gestió del servei GiSD. En el sí de la Junta es nomenarà una comissió delegada pels afers del servei GiSD.
 7. La Junta de l’AMPA i la comissió del servei GiSD treballaran coordinadament amb els Consell Escolar i l’Equip Directiu del centre en els temes referits al servei GiSD.
 8. La Junta de l’AMPA presentarà a l’Assemblea anual ordinària, el balanç del curs anterior.
 9. Amb una periodicitat màxima de quatre anys es farà una revisió del funcionament del servei GiSD per si cal modificar algun aspecte. En aquesta revisió hi participaran tots els sectors de la comunitat educativa.
 10. Els materials d’ús col.lectiu que adquireixi l’AMPA seran cedits en ús a l’escola. L’AMPA en conservarà la propietat.
 11. Els llibres de text seran propietat de l’AMPA i es deixaran en préstec durant el curs escolar.
 12. Per a una bona conservació, els llibres de text es folraran i un cop l’any una comissió formada per delegats de curs i membres de la Junta de l’AMPA.
 13. Si algun llibre es perd o es deteriora per ús indegut, caldrà que la família responsable n’aboni l’import íntegre.
 14. Els llibres de text estaran habitualment a l’escola. Podran endur-se’ls a casa quan el professorat ho consideri necessari. Durant l’estiu els llibres podran ser cedits sempre que es signi un full responsabilitzant-se de la seva conservació.
 15. Les famílies que sol.licitin inscriure els seus fills al nostre centre seran informades de l’existència de l’AMPA i del servei del GiSD. En el moment de la matriculació formalitzaran l’ingrés a l’AMPA acollint-se així al servei GiSD; per tant, caldrà estar al corrent de pagament per a poder-s’hi acollir, des de l’inici de l’escolaritat de l’alumne.
 16. L’existència del servei GiSD i el seu funcionament s’incorporarà al Projecte Educatiu de Centre i al Reglament de Règim Intern.
 17. Davant qualsevol qüestió no prevista en aquest Reglament, l’AMPA té la potestat de la seva resolució.
 18. En cas que, per diverses circumstàncies, el sistema GiSD deixés de realitzar-se, el fons econòmic que hi pogués haver, s’haurà d’invertir en l’adquisició de materials per a l’escola.

Caldes de Montbui, juliol de 2000